• آموزش زبان آلمانی 

   برای یادگیری زبان آلمانی یکسری لغات پایه وجود دارد که من در این درس آنها را برای

  شما به همراه تلفظ آنها ذکر کرده ام.سعی کنید این لغات را کاملا فراگیرید چون در

  بیشتر مکالمات آلمانی آنها را خواهید دید 


    

  آلمانی

  تلفظ

  معنی فارسی

  Bonjour

   Guten Tag

  /گوتِن تاک/

  روز بخیر

  S'il vous plait

   Bitte

  /بیته/

  لطفا

  Merci

   Danke

  /دانکه/

  متشکرم

  Oui

   Ja

  /یا/

  بله

  Non

   Nein

  /ناین/

  خیر

  Je suis desole

   Entschuldigung

  /اِنت شولدیگُنگ/

  متاسفم ، ببخشید

  Pardon ? comment ?

   Wie bitte?

  /وی بیته/

  چی فرمودید؟

  Je sais pas

   Ich weiß nicht

  /ایش وایس نیشت/

  نمی دانم

  Monsieur

   Herr

  /هق/

  آقا

  Madame

   Frau

  /فقاو/

  خانم

  La ville

   Die Stadt

  /اِش تات/

  شهر(درباره Die ، Das ، Der در درسهای بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد)

   Deutsch

  /دویتچ/

   زیان آلمانی

  Je m'appelle ...

   Ich heiße ...

  /ایش هایسه/

   نام من ... است.

  Comment ca va ? ca va ?

   Wie geht's?

  /وی گِهتس/

  چطورید ؟(احوالپرسی غیر رسمی و دوستانه)

  Comment allez - vous ?

   Wie geht es Ihnen?

  /وی گهت اِس ایهنِن/

  حال شما چطور است؟(در احوالپرسی رسمی و مودبانه)

  Quelle heure est - il ? 

  Wie spät ist es?

  /وی اِشپت ایست اِس/

  ساعت چند است؟

  Enchante,e

   angenehm

  /آن گِنیم/

  از ملاقات شما خوشبختم

  Parlez vous en englais ?

   Sprechen Sie  Englisch?

  /اِشپِقِشین زی انگلیش/

  آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟

  C'est un / une ...

   Das ist ...

  /داس ایست/

  این .... هست.

  Ane

   Jahre

  /یاهقِه/

  سال


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment



  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :