• 50 فعل پرکاربرد زبان آلمانی

  این مجموعه را با استفاده از ۵۰ فعل معرفی شده به عنوان پرکاربردترین افعال زبان

  : آلمانی ایجاد کرده‌ام. این افعال به ترتیب حروف الفبا عبارتند از

  کار کردن arbeiten

  bekommen گرفتن, به دست آوردن

  bleiben ماندن, نگه داشتن

  brauchen نیاز داشتن, محتاج بودن

  bringen آوردن, هدیه دادن, حمل کردن

  denken فکر کردن, اعتقاد داشتن

  essen خوردن

  fahren راندن, رفتن , مسافرت کردن

  finden پیدا کردن, کشف کردن, عقیده داشتن

  fragen پرسیدن, جویا شدن

  geben دادن , عطا کردن, هدیه کردن

  gehen رفتن, قدم زدن, حرکت کردن

  gehören تعلق داشتنمربوط بودن

  glauben تصور کردن, اعتقاد داشتن

  haben داشتن

  heißen نام گذاری کردن, دستور دادن, معنی داشتن

  helfen کمک کردن, پشتیبانی کردن

  hören شنیدن, گوش دادن

  kaufen خریدن

  kennen دانستن, آشنا بودن با

  kommen رفتن , اتفاق افتادن

  können توانستن

  lassen اجازه دادن, ترک کردن

  laufen دویدن, قدم زدن, عمل کردن

  legen قرار دادن

  liegen قرار گرفتن, دراز کشیدن

  machen ساختن, انجام دادن

  mögen دوست داشتن, خواستن

  müssen مجبور بودن

  nehmen گرفتن

  sagen گفتن

  schlafen خوابیدن, خوابیده بودن

  schlagen زدن, شکست دادن

  sehen دیدن, نگاه کردن, تماشا کردن

  sein وجود داشتن, بودن

  setzen قرار دادن, نشاندن

  sitzen نشستن

  spielen بازی کردن, اجرا کردن, نواختن

  sprechen صحبت کردن, ادا کردن

  stehen ایستادن, وجود داشتن

  stellen قرار دادن, ایستاداندن

  sterben مردن

  tragen حمل کردن, پوشیدن, تحمل کردن

  treffen زدن, آسیب رساندن, ملاقات کردن

  tun انجام دادن, کردن

  werden شدن, تبدیل شدن

  wissen دانستن, اطلاع داشتن

  wohnen زندگی کردن, ساکن بودن

  wollen خواستن, قصد داشتن

  ziehen کشیدن, جذب کردن


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :