• درس های تمرینی بخش 5

  تمرین زیر درباره سوال کردن و پاسخ دادن درباره محل افراد است. جمله‌های زیر را بلند

  تکرار کنید

  ؟Wo ist Herr Schneider

  est Monsieur Schneider ?

  آقای اشنایدر کجاست؟

  .Herr Schneider ist in Deutschland

  Monsieur Schneider est en Allmand

  آقای اشنایدر در آلمان است.

  ؟Wo ist Professor Gelb

  est professeur Gelb ?

  پرفسور گلب کجاست؟

  .Professor Gelb ist in Amerika

  Professeur Gelbe est en Americ

  پرفسور گلب در آمریکا است.

  ؟Wo ist der Lehrer

  Ou est le professeur ?

  معلم کجاست؟

  .Der Lehrer ist in Paris

  Le professeur est en Paris

  معلم در پاریس است.

  ؟Wo ist die Studentin

  est l’étudiante ?

  دانش آموز (مونث) کجاست؟

  .Die Studentin ist in Berlin

  L’étudiante est en Berlin

  دانش آموز در برلین است.

  ؟Wo ist das Kind

  es l’enfant ?

  بچه کجاست؟

  .Das Kind ist hier

  L’enfant est la / ici

  بچه اینجاست.

  ؟Wo ist der Vater

  est le pere ?

  پدر کجاست؟

  .Der Vater ist da

  Le pere est la

  پدر آنجاست.

  ؟Wo ist die Reporterin

  est la journaliste ?

  گزارشگر (مونث) کجاست؟

  .Die Reporterin ist in Warschau

  La journaliste est en Warschau

  گزارشگر در ورشو است.

  ؟Wo ist Frau Bauer

  est Madame Bauer ?

  خانم باوور کجاست؟


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :