• 50 فعل پرکاربرد در زبان آلمانی

  این مجموعه را با استفاده از ۵۰ فعل معرفی شده به عنوان پرکاربردترین افعال زبان آلمانی ایجاد کرده‌ام. این افعال به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

  کار کردن     arbeiten

  bekommen               گرفتن, به دست آوردن

  bleiben              ماندن, نگه داشتن

  brauchen                  نیاز داشتن, محتاج بودن

  bringen                     آوردن, هدیه دادن, حمل کردن

  denken                 فکر کردن, اعتقاد داشتن

  essen                     خوردن

  fahren                    راندن, رفتن , مسافرت کردن

  finden                      پیدا کردن, کشف کردن, عقیده داشتن

  fragen                     پرسیدن, جویا شدن

  geben                     دادن , عطا کردن, هدیه کردن

  gehen                        رفتن, قدم زدن, حرکت کردن

  gehören                    تعلق داشتنمربوط بودن

  glauben                     تصور کردن, اعتقاد داشتن

  haben                        داشتن

  heißen                       نام گذاری کردن, دستور دادن, معنی داشتن

  helfen                       کمک کردن, پشتیبانی کردن

  hören                        شنیدن, گوش دادن

  kaufen                       خریدن

  kennen                      دانستن, آشنا بودن با

  kommen                     رفتن , اتفاق افتادن

  können                      توانستن

  lassen                         اجازه دادن, ترک کردن

  laufen                        دویدن, قدم زدن, عمل کردن

  legen                         قرار دادن

  liegen                         قرار گرفتن, دراز کشیدن

  machen                      ساختن, انجام دادن

  mögen                        دوست داشتن, خواستن

  müssen                      مجبور بودن

  nehmen                      گرفتن

  sagen                         گفتن

  schlafen                      خوابیدن, خوابیده بودن

  schlagen                     زدن, شکست دادن

  sehen                          دیدن, نگاه کردن, تماشا کردن

  sein                            وجود داشتن, بودن

  setzen                        قرار دادن, نشاندن

  sitzen                         نشستن

  spielen                       بازی کردن, اجرا کردن, نواختن

  sprechen                    صحبت کردن, ادا کردن

  stehen                        ایستادن, وجود داشتن

  stellen                       قرار دادن, ایستاداندن

  sterben                       مردن

  tragen                       حمل کردن, پوشیدن, تحمل کردن

  treffen                       زدن, آسیب رساندن, ملاقات کردن 

  tun                             انجام دادن, کردن

  werden                      شدن, تبدیل شدن

  wissen                       دانستن, اطلاع داشتن

  wohnen                     زندگی کردن, ساکن بودن

  wollen                       خواستن, قصد داشتن

  ziehen                       کشیدن, جذب کردن

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :